Cliëntenraad

Welstad heeft een cliëntenraad die optreedt als belangenbehartiger van alle mensen die gebruik (willen) maken van het hulp­- en dienstenaanbod van Welstad. Het is een onafhankelijk orgaan. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van al deze mensen. De cliëntenraad heeft uitsluitend een adviserende taak en geen uitvoerende.

Adviesrechten

De cliëntenraad krijgt van het Management tijdig de gelegenheid om advies uit te brengen over elk onderwerp of voorgenomen besluit dat van belang is voor de klanten van Welstad. De raad is ook bevoegd om ongevraagd te adviseren over onderwerpen.

Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, die zich bij voorkeur verbonden voelen met de dienstverlening van Welstad en het werkgebied. De leden worden voor een periode van drie jaar benoemd en zijn daarna nog tweemaal herkiesbaar. De raad kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en/of penningmeester.

Taken en verplichtingen

Er wordt jaarlijks een werkplan opgesteld, waarin de voorgenomen activiteiten van de raad staan. De leden van de cliëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding van wat zij horen of lezen tijdens het uitoefenen van hun taak. Die verplichting blijft ook van kracht na beëindiging van het lidmaatschap. De cliëntenraad fungeert als platform voor het bespreken van signalen van klanten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening. De cliëntenraad vergadert circa zesmaal per jaar met de directeur.

Openbaarheid

De Medezeggenschapsregeling en het huishoudelijk reglement van de cliëntenraad en het jaarverslag, de vergaderdata, de vastgestelde notulen en andere stukken kunnen opgevraagd worden bij de ondersteuner via clientenraad@tintengroep.nl. 


Centrale cliëntenraad

Welstad maakt deel uit van Tintengroep. Naast de lokale cliëntenraden bestaat er ook een centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad behartigt de belangen van de klanten van alle instellingen gezamenlijk, waaronder het proces van beleids­vorming van Tintengroep en haar werkorganisaties. Deze raad vergadert minimaal vier keer per jaar met de Raad van Bestuur. De raad wordt gevormd door één of twee afgevaardigden uit elke lokale cliëntenraad.

Contact

NAAM FUNCTIE TELEFOON EMAIL
Henk Wakker voorzitter 06-19500305 henk.wakker@planet.nl
Geertje Roosjen secretaris 06-10256968 geertjeroosjen@gmail.com
Henk Leenders penningemeester 06-83244308 henk.leenders@icxt.nl
Christien Bakker lid 06-44466890 christienbakker@ziggo.nl
Ab Dekker lid 06-22046504 a.dekker.1@ziggo.nl
Ina Post-Kruize lid 0599-615667 postina@ziggo.nl